Versie dd. 15/10/2018 van kracht vanaf 15/10/2018

Dit is de privacy en cookie policy van De interieurdokter, handeldrijvend onder de naam De interieurdokter gevestigd te 8791 Beveren-Leie, Elfde Julilaan 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0765.804.211

Persoonsgegevens die worden verzameld

Wij verzamelen hieronder vermelde gegevens in volgende omstandigheden:

Wanneer u ons contacteert/opdracht toekent, al dan niet via de website, aangaande de door ons geleverde diensten

Gegevens die wij verzamelen:

Voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer (gsm-nummer), adresgegevens, IP adres en eventueel bedrijfsnaam en Btw nummer, rekeningnummer en eventueel beeldopnames.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld biometrische, genetische gegevens, gegevens over gezondheid of met betrekking tot iemands seksuele gedrag of gerichtheid dan wel gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken.

Wij bieden geen diensten/producten aan minderjarigen jonger dan 16 jaar en wij verzamelen zodoende geen informatie van personen jonger dan 16 jaar.

Doel van het gebruik en verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld en die door u aan ons worden/werden meegedeeld worden gebruikt en verwerkt op grond de desbetreffende vermelde rechtsvaardingsgrond.

 • Op grond van de contractuele relatie en/of grond van een wettelijke verplichting:
  • Klantenbeheer
  • Het leveren van de goederen/diensten die wij via de website aanbieden
  • Het naleven van de wettelijke bepalingen die op ons rust.
 • Op grond van uw toestemming:
  • Het u toesturen van mailings met inhoud die mogelijks interessant kan zijn voor u.
  • Analyse van uw websitebezoek teneinde daarmee de website alsook het aanbod van producten te verbeteren.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site zoals cookies die uw uitdrukkelijke voorkeur als gebruiker, bij wijze van voorbeeld uw taalkeuze, registreren om zodoende de kwaliteit te verbeteren

Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

 • Cookies van Google Analytics. Deze cookies meten de activiteit op, naar en van onze website en geven inzicht in het bezoek van onze website.
 • Cookies die uw surfgedrag bijhouden opdat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 • Cookies die uw voorkeursinstellingen onthouden.

Indien u wil vermijden dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kan u via volgende link een opt-out installeren die het gebruik voorkomt. https://tools.google.com/dtpage/gaoptout?hl=nl .

Voorafgaandelijk aan het gebruik van onze website zal u kennis kunnen nemen van onze cookieverklaring en kunnen aangeven of u met deze instemt.

Door het aanvinken van het vakje aanvaardt u dat voormelde cookies worden geïnstalleerd en aanvaardt u dat wij toegang krijgen tot deze informatie en deze mogen verwerken voor voormelde doeleinden.

U heeft op elk moment het recht om uw instemming met de installatie van cookies in te trekken. U kan daartoe een e-mail sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer u echter niet instemt of uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten op de website niet of niet naar behoren werken.

Het is ook steeds mogelijk om cookies die reeds op uw toestel geïnstalleerd zijn te verwijderen. De meeste internetbrowsers voorzien in deze functionaliteit en laten u toe om cookies te wissen, te blokkeren dan wel een verwittiging te ontvangen wanneer zich cookie wenst te installeren. Indien u meer informatie wenst over cookies; kan u meer informatie hieromtrent vinden op : www.allaboutcookies.org.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is De INTERIEURDOKTER, gevestigd te 8791 Beveren-Leie, Elfde Julilaan 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0765.804.211

U kan de verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk contacteren via info@interieurdokter.be

Uw rechten: Recht van inzage; van rectificatie en op het wissen van gegevens

U heeft het recht om op elk moment inzage te bekomen in de gegevens die door u werden verstrekt alsook heeft u het recht om deze gegevens te verbeteren.

U heeft tevens het recht om een kopie te bekomen alsook te verzoeken dat uw gegevens worden gewist. Wij zullen hieraan tegemoet komen doch enkel in de mate dat dit verenigbaar is met de uitvoering van de overeenkomst en wettelijke bepalingen die op ons rusten.

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het dat u een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, verstuurd aan de verwerkingsverantwoordelijke samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Direct marketing

U kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Indien u niet langer mailingen van ons wenst te ontvangen, kan u zich op elk ogenblik uitschrijven door gebruik te maken van de “unsubcribe” knop dan wel een schriftelijk verzoek te richten, gedateerd en ondertekend, aan de verwerkingsverantwoordelijke samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

Veiligheid

Wij trachten zo goed als mogelijk de gegevens die u ons verstrekte te beveiligen en wij namen dan ook organisatorisch alsook technische veiligheidsmaatregelen om verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verstrekking dan wel ongeoorloofde toegang te voorkomen. Evenwel biedt geen enkel beveiligingssysteem 100 % garantie. Wij kunnen behoudens grove fout of bedrog niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het verlies, onrechtmatige verwerving of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Derde

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden desgevallend enkel aan onderaannemers betrokken bij de uitvoering/verwerking/afhandeling van de opdracht alsook aan de dienstverleners welke de bedrijfsvoering ondersteunen (zoals bijvoorbeeld boekhouder, marketingdienstverleners, ea… ) en enkel voor deze doeleinden en de doeleinden hoger vermeld meegedeeld.

Indien een derde zich in een derde land zijnde niet in de Europees Economisch Ruimte bevindt, sluiten wij indien het desbetreffende land niet voorkomt op de lijst van landen waarvan de Europese Commissie het passend beschermingsniveau heeft erkend, een overeenkomst met de verwerker die een passende bescherming biedt.

Bewaartermijn van gegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van het doel waarvoor ze werden bekomen/gebruikt. Uw gegevens worden steeds bewaard gedurende de termijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke bepalingen onder meer inzake bewaring van documenten opgelegd aan ondernemingen alsook om contractuele en wettelijke bepalingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te leven/af te dwingen.

Klachten

U heeft als klant het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer indien u van oordeel zou zijn dat uw rechten niet worden gerespecteerd.

De contactgegevens van de Commissie zijn:

Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

E-mail: commission@privacycommission.be

Update van de policy

Deze policy kan worden herzien. De herwerkte polis zal van kracht zijn op tijdstip vermeld in de herwerkte versie.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

De privacy policy is opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil aangaande deze policy behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van alwaar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Wij beschikken evenwel nog over de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de klant.